Катедрен съвет

1. Обсъждане на състоянието и развитието на академичния състав на катедрата. Актуализиране на плана за неговото развитие.

2. Обсъждане на атестациите на докторантите в катедрата.

3. Обсъждане на плановете за обучението на докторанти за 2018 г

Катедрен съвет

Дневен ред:

  1. Отчет за изпълнението на решенията от предходния КС.
  2. Обсъждане на Доклад – самооценка за акредитация на докторска програма “Организация и управление извън сферата на материалното производство (Национална сигурност)” към професионална област “Администрация и управление”.
  3. Представяне на сайта на катедрата и разпределение на отговорностите по неговото поддържане.
  4. Приемане на Анализ на обучението в магистърските програми.
  5. Приемане на индивидуалните планове за обучение на докторантите Радко Радев и Николай Калчев.
  6. Приемане на заявките за заетостта за летния семестър на учебната 2017/18 г.
  7. Определяне на състава на комисия за оценка на отчетите по студентските практики.
  8. Предложение за време за творческо развитие на член на академичния състав.