Димитър Канев Канев

Професор, д.ик.н., Ръководител на катедра "Мениджмънт и логистика"
3115

Аз съм специалист по поведенчески науки. По тяхната проблематика предлагам обучение, консултиране, менторство и коучинг за предприемачи, мениджъри и лидери, както и анализи за организации и институции. Притежавам присъдени от ВАК докторска степен по икономика, научна степен „Доктор на икономическите науки“ и научно звание „Професор“. Водя университетски курсове по Микро и макроикономика, Поведенческа икономика, Икономика на труда и Управление на персонала във ВСУ „Ч. Храбър“ и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Ръководя катедра „Мениджмънт и логистика“ на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Заместник-ректор съм на ВСУ "Ч. Храбър". Автор съм на над 120 научни публикации.