Светлана Райчева Димитракиева

Професор, д-р
Кабинет 3118

Аз съм специалист в областта на икономиката и управлението. Основните научни направления, в които работя са:

 • Икономика и управление на фирмата
 • Корпоративна икономика
 • Управление на маркетинга
 • Икономико-управленски аспекти на брандинга
 • Фирмена идентичност

Притежавам докторска степен по „Икономика и управление“ и научно звание „професор“. Член съм на:

 • Асоциация на преподавателите по икономика и управление в индустрията
 • Българска Асоциация по Маркетинг
 • ННТГ „Мениджмънт и инженеринг“
 • Съюз на учените в Русия
 • НТС

Участвам в редакционни колегии и съвети на научни издания:

 • Член на редакционната колегия на списание „Bulletin of Perm national research polytechnic university – Social and economic sciences”
 • Член на Международния редакционен съвет на списание „Индустриален мениджмънт“

Участвала съм в 13 научно-изследователски проекта, от които 4 международни и 9 национални. Организирала съм 11 международни научно-приложни конференции и съм член на научни и организационни комитети на редица международни конференции. Участвам в експертни съвети за начуна, научно-техническа и икономическа експертиза на иновационни проекти с представители на бизнеса. В периода от 1996г. до сега съм заемала различни академични длъжности. Автор съм на редица научни изследвания и имам 128 научни публикации, от които 40 статии, 4 монографии и студии и 15 учебника.