Магистърски програми

Мениджмънт на водния транспорт

Магистърската програма „Мениджмънт на водния транспорт“ надгражда едноименната бакалавърска програма и има за цел подготовката на кадри на управленско ниво в областите на корабния бизнес и морската администрация. В нея се подготвят бъдещите експерти и лидери в международната търговия по море, корабния бизнес, пристанищните комплекси и държавните контролни институции.

Квалификация и реализация Випускникът на ВВМУ“Н. Й. Вапцаров“ по специалност „Мениджмънт на водния транспорт“ с придобито висше образование на образователно-квалификационна степен “Магистър” е подготвен за работа на средни и висши управленски длъжности: в системата на водния транспорт – агентийски, фрахтови, брокерски, спедиторски, бункеровъчни фирми; в пристанищните комплекси – администрацията на пристанищната и обслужващите звена; в системата на морското застраховане; в контролните институции – карантинен и паспортен контрол, митнически контрол, морска администрация и др. Получената квалификация при обучението по специалността „Мениджмънт на водния транспорт“ позволява на випускниците да се реализират във всички държавни и частни предприятия и организации от третия сектор на морската индустрия на длъжности, изискващи знанията, уменията и компетентностите, заложени в изискванията на НКР- ниво 7. Завършилите специалността могат да работят като ръководители в отдели и бюра, занимаващи се с международна търговия и транспорт, маркетинг, персонал, икономически анализи и др., както и да осъществяват организационно-управленска дейност в стопански и нестопански организации, включително да ръководят звена и отдели на средните и висши равнища на управление в системата на водния транспорт. Випускниците могат да заемат, освен посочените за специалността в ОКС „бакалавър”,първични длъжности от „Клас 5”, „Клас 4” и „Клас 2”, и тези от „Клас 1”, в съответствие с „Националната класификация на професиите и длъжностите в Р България”: изпълнителен директор, организатор на производството в речни и морски пристанища; организатор на производството в корабоплавателни фирми; корабен агент; административен персонал; аналитични специалисти и др.

Съдържание на обучението При съставянето на учебната документация са направени проучвания на опита на чуждестранни учебни заведения, провеждащи аналогично обучение и прилагайки добри академични практики – Института за лицензирани корабни брокери – Великобритания, Университета на Плимут – Великобритания, Технологичния университет „Нанянг” – Сингапур, ВСА – Гърция, Австралийския институт по морско образование и изследвания и др. Наличният преподавателски състав по своя профил и научна квалификация е в състояние да провежда образователния процес и практиката по специалността, вкл. широка научноизследователска дейност по тематиката й. С малки изключения, академичният състав прилага в обучението нови информационни и комуникационни технологии. Всички преподавателите, предвидени да водят профилиращи дисциплини, са на ОТД и водят дисциплини, свойствени за тяхната квалификация. Налице е съответствие между специалните дисциплини, учебното им съдържание и научната специалност на преподавателите.  Предвидено е в обучението да участват специалисти от ИА „Морска администрация”, Асоциацията на корабните брокери и агенти, действащи брокери, членове на Института за лицензирани корабни брокери – Лондон, и Пристанище Варна – ЕАД.

Въпреки наличието на подчертан интерес към специалността стратегията за бъдещото и развитие предвижда същата да се развива като високо селективна и годишният брой на приеманите студенти да се движи около 20 обучаеми.

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА УЧЕБНИЯ ПЛАН (задочно обучение, друга специалност)

1. Срок на обучение 2 години (4 семестъра)
2. Аудиторна заетост (часове) 1045 часа
3. Извънаудиторна заетост (часове) 2195 часа
4. Учебни дисциплини 19 задължителни, 5 избираеми, 1 факултативна
5. Дипломна работа или държавен изпит 1
6. Всичко кредити 120

   УЧЕБЕН ПЛАН

Студентите от същата специалност се обучават една година и изучават дисциплините от втората учебна година.

 Логистика

Магистърската програма „Логистика“ осигурява изключителната възможност за подготовка на управленски кадри и реализация в сферата на логистиката в цял свят. Програмата се организира съвместно и Университета Артуа, Франция. Успешно завършилите могат да получат дипломи от два различни университета в две различни държави-членки на Европейския съюз: Диплома за Магистър по Инженерство и логистика, специализация по Глобална логистика, издавана от Университета Артуа, Франция и Диплома за Магистър по Логистика, издавана от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.

Квалификация и реализация Завършилите магистърската програма по Логистика могат да работят навсякъде, където е необходимо управление на материали, енергия и хора. В момента в световен мащаб съществува дефицит от близо 25% от предлаганите позиции и оценките са, че в идващите години този дефицит ще се разширява както у нас, така и в световен мащаб.

Съдържание на обучението Випускниците получават фундаментална подготовка в сферата на логистиката. Обърнато е специално внимание на езиковата и управленската подготовка. За желаещите да получат две дипломи първата година на обучение се провежда във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Третия семестър или цялата втора година /трети и четвърти семестър/ обучението може да продължи в Университета Артуа по Магистърската програма Инженерство и логистика, специализация по Глобална логистика, научно- изследователско или професионално направление, съответстваща на 30 ECTS (3-ти семестър) или 60 ECTS (3-ти и 4-ти семестър). За да бъдат допуснати до втората година на Магистърската програма на Университета Артуа, студентите трябва да са завършили успешно първата година от Магистърската програма по Логистика във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и да владеят френски на ниво В2. Студентите, които не желаят да учат във Франция, получават диплома от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” за магистър по Логистика.

Финансиране ВВМУ дава възможност за финансиране на обучението във Франция чрез програма „Еразъм”, като на изпратените и приети за обучение в Университета Артуа студенти е осигурена стипендия, покриваща пълните разходи.

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА УЧЕБНИЯ ПЛАН (задочно обучение, друга специалност)

1. Срок на обучение 2 години (4 семестъра)
2. Аудиторна заетост (часове) 1065 часа
3. Извънаудиторна заетост (часове) 1800 часа
4. Учебни дисциплини 16 задължителни, 5 избираеми, 1 факултативна
5. Дипломна работа или държавен изпит 1
6. Всичко кредити 120

   УЧЕБЕН ПЛАН

Студентите от същата специалност се обучават една година и изучават дисциплините от втората учебна година.

 Как да кандидатствате

Документите се подават чрез електронна система за кандидатстване.

Допълнителна информация:
Приемът се извършва по документи измежду кандидатите с общ среден успех „добър” и по-висок от дипломата за висше образование с образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър”.
В срок до 15 септември кандидатите за обучение субсидирано от държавата в магистърски програми подават следните документи:
1. молба до Началника на училището по образец;
2. оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование (бакалавърска или магистърска степен); оригиналната диплома се връща на кандидата веднага след сверяване с копието; в случай че издаването на дипломата е предстоящо, кандидатът подава академична справка-оригинал за завършено висше образование, в която са отразени средният успех и успехът от държавните изпити;
3. декларация, че кандидатът не употребява наркотични и упойващи вещества;
4. декларация, че кандидатът е запознат със списъка от заболявания, противопоказни за работа по специалността, за която кандидатства;
Завършилите небългарски висши учебни заведения представят легализирана от Министерството на образованието и науката диплома, в която трябва да са вписани по шестобалната система успехът от следването и от държавните изпити.
Проверката на документите на кандидатите и съответствието им на държавните изисквания за посочената специалност и на настоящите правила се извършва от назначена със заповед на Началника на училището вътрешна комисия.
Класирането на кандидатите се извършва в срок до 20 септември по низходящ бал, образуван като сума от средния успех от следването и средния успех от държавните изпити (дипломна работа) във висшето училище, в следния ред:
1. Випускници на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, притежаващи образователно-квалификационна степен “бакалавър” по специалността, за която кандидатстват.
2. Випускници на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, завършили друга специалност.
3. Завършили други висши училища, до запълване на обявените с ПМС места за прием.
Кандидатите за обучение в магистърски програми срещу заплащане подават документи до началото на очните занятия.

Допълнителна информация и отговор на своите въпроси може да получите в деканата на тел. 052-552-248.