Докторски програми

Образователна и научна степен „доктор“ е основна форма на обучение на високо квалифицирани специалисти, стремящи се да направят научна, изследователска и преподавателска кариера. За образователна и научна степен „доктор“ могат да кандидатстват лица, които са придобили образователно-квалификационна степен „магистър“.

Сроковете за обучение са както следва:

  • редовна докторантура – до 3 години;
  • задочна докторантура – до 4 години;
  • докторантурата на самостоятелна подготовка до – 3 години.

Катедрата ръководи обучението за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ и научна степен „доктор на науките“ по докторски програми:

Военна психология

Програмата е акредитирана в Професионално направление 3.2. „Психология“. Не се осъществява прием на нови докторанти поради промени в законовата уредба.

Организация и управление извън сферата на материалното производство (Национална сигурност)

Програмата е акредитирана в Професионално направление 3.7. „Администрация и управление“. Не се осъществява прием на нови докторанти поради промени в законовата уредба.

Обучението има за цел да създаде:

  • експертни кадри за потребностите на държавните ведомства, отговарящи за формирането на съответстваща на поетите съюзни и международни задължения национално-отговорна политика към организацията и управлението на морските дейности.
  • експертни кадри за потребностите на националните и международните компании от морската индустрия, които да формират съответстваща на установените специфични изисквания корпоративна политика в областта на организацията и управлението на морските дейности при запазване на конкурентната способност на икономическите субекти.
  • експертни кадри за извършване на научни и научно-приложни изследвания в областта на организацията и управлението на морските дейности (преобладаващата част от специализираните научни институти и структурни звена на БАН по морски изследвания, с които ВВМУ осъществява тясно договорно сътрудничество по въпросите на организацията и управлението на морските дейности се намират в гр. Варна).
  • експертни кадри за потребностите на специализираните структурни звена на икономически субекти от нематериалната сфера (застрахователни организации, регистрови /класификационни/ организации, организации за консултантски услуги и одит, организации за специализирана охрана на обекти от морската критична инфраструктура, организации за отстраняване на замърсявания във водна среда и др.) и неправителствени граждански организации (профсъюзни организации, организации за специализирани аварийно-спасителни дейности и др.) в областта на организацията и управлението на морските дейности (централните офиси на преобладаващата част от посочените субекти се намират в гр. Варна с изнесени представителства в останалите пристанищни центрове).
  • възможности за възпроизводство на научно-преподавателския състав от ВВМУ.
  • по-добри кадрови перспективи за развитие на специалистите с образователно-квалификационна степен “магистър”.