Бакалавърски програми

Мениджмънт на водния транспорт

Специалност “Мениджмънт на водния транспорт” има за цел да задоволи увеличеното търсене на управленски кадри в динамичната интернационална среда на водния транспорт, притежаващи комбинация от управленско, икономическо, юридическо и техническо образование. В нея се подготвят бъдещите експерти и лидери в международната търговия по море, корабния бизнес, пристанищните комплекси и държавните контролни институции.

Квалификация и реализация

Випускниците по специалността придобиват образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и компетентността и уменията на специалисти по управление.

Съдържание на обучението

Профилиращите учебни дисциплини са в две области. Първата е общата подготовка по икономика и управление. В нея се изучават микроикономика, макроикономика, международни икономически отношения, основи на управлението, теория на организацията, аналитични методи за вземане на управленски решения, предприемачество, управление на финансовите ресурси, международен бизнес мениджмънт и външнотърговски операции, маркетинг, организационно поведение, управление на проекти и др. Втората област дава по-тясна специализация и изучава спецификата на мениджмънта във водния транспорт. В нея се изучават търговско право и законодателство в транспорта, международни транспортни системи, корабен мениджмънт, транспортна логистика, митнически и данъчен контрол, морско и карго застраховане, корабно агентиране, чартъринг, управление на пристанищата и др.

Целият първи семестър на обучението е посветен на изграждането на нужните базови езикови компетентности по английски език. Целта е постигане на ниво В2. Студентите, които притежават тези компетентности, могат да изучават втори чужд език. Желателно е в специалността да кандидатстват лица, които са изучавали английски и го владеят на ниво А1. За онези, които не отговарят на това изискване, преди започването на учебните занятия за първокурсниците ще се организира допълнителен едномесечен курс с хорариум 120 часа.

Обучението завършва с полагане на държавен изпит по специалността.

Продължаващо обучение

Интердисциплинарният характер на подготовката е отлична база и за по-нататъшно обучение в магистърски програми в областите както на управлението и икономиката, така и на техническите науки.

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА УЧЕБНИЯ ПЛАН

Срок на обучение 4 години (8 семестъра)
Аудиторна заетост 2220 ч. (1525 ч. лекции и 695 ч. упражнения)
Извънаудиторна заетост 4440 ч.
Учебни дисциплини 27 задължителни, 8 избираеми, 10 факултативни
Учебна практика 240 часа (30 календарни дни)
Държавни изпити 1
Всичко кредити 240

   УЧЕБЕН ПЛАН (2019-)

   УЧЕБЕН ПЛАН (2017-2018)

 Логистика

Основната задача на логистиката е оптималната организация на процеси, включително доставка на необходимите материали на точното място и време. Освен това, логистиката е свързана с бизнес планиране за управление на материали, услуги, информация и капиталови потоци. Бакалавърската програма по „Логистика” има за цел подготовката на бъдещите специалисти в логистичните дейности, чрез изграждането у тях на умения за ефективно управление на стоково-материални ценности, както и свързаните с тях потоци между стопанските субекти.

Квалификация и реализация

Випускниците на ВВМУ“Н. Й. Вапцаров“ по специалност „Логистика“ с придобито висше образование на образователно-квалификационна степен “бакалавър” са подготвени за работа на първични административни и управленски длъжности в сферата на:

  • ефективната реализация на логистичния подход във фирмената дейност;
  • прилагането на механизмите, процедурите и техниките за управление на материалните и съпътстващите ги потоци;
  • управление на логистичните системи и тяхното администриране.

Завършилите специалността намират професионална реализация във всички сфери на икономиката с възможности за заемане на позиции като експерти и административен персонал в организации занимаващи се с търговия, транспорт и др. в логистичния сектор. Длъжностите, които завършилите могат да заемат, обхващат широк кръг от функции, като всички те имат ключова роля за фирмения успех. Професионалната реализация обикновено е в областта на снабдяването, производството/операциите или дистрибуцията на производствена фирма с възможност за достигане до средни ръководни постове в дистрибуторски, транспортни, складови и други фирми от логистичния сектор.

Съдържание на обучението 

Акцентите в учебния план са знанията по икономика и управление, езиковите компетентности и уменията в специфичната логистична сфера.

Сред специалните дисциплини са Количествени методи в логистиката, Регламенти за съхранение и превоз на стоки, Управление на запасите, Управление на качеството, Транспортна логистика и мултимодален транспорт, Управление на веригата за доставки, Пристанища и складова логистика, Международна логистика.

Целият първи семестър на обучението е посветен на изграждането на нужните базови езикови компетентности по английски език. Целта е постигане на ниво В2. Студентите, които притежават тези компетентности, могат да изучават втори чужд език. Желателно е в специалността да кандидатстват лица, които са изучавали английски и го владеят на ниво А1. За онези, които не отговарят на това изискване, преди започването на учебните занятия за първокурсниците ще се организира допълнителен едномесечен курс с хорариум 120 часа.

Избираемите и факултативни дисциплини съставят повече от 40 % от учебния план и се избират от широк набор от курсове.

Обучението завършва с полагане на държавен изпит по специалността.

Продължаващо обучение

Интердисциплинарният характер на подготовката е отлична база и за по-нататъшно обучение в магистърски програми в областите както на управлението и икономиката, така и на техническите науки.

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА УЧЕБНИЯ ПЛАН

Срок на обучение 4 години (8 семестъра)
Аудиторна заетост 2220 часа (1545 ч. лекции и 675 ч. упражнения)
Извънаудиторна заетост 4440 часа
Учебни дисциплини 29 задължителни, 8 избираеми, 10 факултативни
Контрол 15 изпита, 30 текущи оценки
Учебна практика 240 часа
Държавни изпити 1
Всичко кредити 240

  УЧЕБЕН ПЛАН (2019-)

   УЧЕБЕН ПЛАН (2017-2018)

 Как да кандидатствате

Съвременните ни учебни програми и образователен мениджмънт са ориентирани към професиналната и личностна реализация на нашите студенти. Ние сме се фокусирали върху изграждането на кариерата и личния успех на нашите випускници и се стремим да привлечем кандидати, които могат да допринесат със своите знания, лични качества и интереси за изграждането на разнообразна академична среда и постигането на ценни академични взаимодействия. Специалности „Логистика“ и „Мениджмънт на водния транспорт“ са най-селективните специалности във ВВМУ „Н. Вапцаров“. Традиционно броят и успехът на кандидатите за едно място са най-високите в училището. За да увеличите шансовите си за успешно кандидатстване, препоръчително е да използвате възможността за ранно записване и да кандидатствате до края на м. ноември. На този етап се кандидатства с оценките от 11 клас и мотивационно писмо.

Информация за ранното записване и линк към формата за кандидатстване може да намерите на сайта на ВВМУ „Н. Вапцаров“:

Ранно записване

Често задавани въпроси

Допълнителна информация може да получите на тел. 052-552248.