Развитие и визия

Катедра „Мениджмънт и логистика“ води началото си от 1950 г. Нейните основи са положени от видни български учени, между които проф. д-р Петко Близнаков, доц. д-р Димитър Станчев, доц. д-р Иван Урумов, доц. д-р Йордан Венков, доц. д-р Стоян Стоянов.

В най-ново време ценен принос в развитието на катедрата имат доц. д.н. Тошко Петров, доц. д-р Бойчо Бойчев, доц. д-р Иван Филипов, доц. д-р Лъчезар Аврамов, доц. д-р Младен Тонев, доц. д-р Янчо Бакалов, проф. д.пс.н. Илия Пеев.

Днес професионалните направления, в които са основните дисциплини, преподавани от академичния състав, са администрация и управление, икономика, право и психология. Катедрата е водеща на специалностите „Мениджмънт на водния транспорт“ и „Логистика“. В тези две специалности се осигурява обучението по ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“. Катедрата ръководи докторските програми „Организация и управление извън материалното производство (Национална сигурност)“ и „Военна психология“. Предлагат се и съвместни магистърски програми по „Логистика“ с Университет Артуа – Франция и с Държавната морска академия в Батуми, Грузия, както и по „Корабен брокераж“ – с ВСУ „Черноризец Храбър“. В системата на продължаващо обучение катедрата активно участва в програмата по „Корабен брокераж“, организирана съвместно с Института за лицензирани корабни брокери – Лондон. Обучението се провежда на български и английски език.

Мисията ни е да предлагаме качествено образование, разбирано като фокусиран върху студентите подход за учене и преподаване, който:

  • подготвя студентите за активно гражданство;
  • създава широка основа от компетенции и допринася за пригодността за трудова заетост и бъдещи кариери в ниските и средни нива на мениджмънта на морския и логистичния бизнес за обучаемите в ОКС „бакалавър“ и висшите нива на мениджмънта в държавните и частни фирми от морския и логистичния бизнес за обучаемите в ОКС „магистър“;
  • подкрепя личностното развитие на обучаемите с изграждането на мултидисциплинарни знания, разнообразна ерудиция, нестандартно мислене и широк спектър от личен опит;
  • стимулира научните изследвания и иновации в направленията на катедрата.

Визията ни за бъдещето утвърждава досегашната ни посока на развитие като иновативно, конкурентоспособно и престижно първично академично звено и определя като ключови нови моменти за бъдещото развитие:

  • създаване на устойчива конкурентоспособност и „добавена стойност”, чрез развитие и усъвършенстване на връзката морско образование – наука – бизнес;
  • утвърждаване на позициите на катедрата в качеството на отговорен и активен социален партньор, работещ в полза на бизнеса и обществото;
  • засилване присъствието и видимостта в международната среда чрез вграждане на културата на интернационализация в образователната дейност;
  • поддържане на академична култура, основана на дигиталното учене и новите форми на доставяне на образование, интерактивно ръководство, академично разнообразие, прозрачност, ясни правила и процедури.

Изискванията за иновативност, интернационализация, подобряване на присъствието и видимостта в световната образователна и изследователска общност и развитие на нови стратегически партньорства с водещи институции от страните на ЕС и Черноморския регион, социална отговорност, качество, ефективност и конкурентоспособност са без алтернатива. Те се налагат от необходимостта да се посрещнат предизвикателствата на провеждащата се революция в индустриалната, образователната и научна сфери, социалният ангажимент да служим на обществения интерес и да насърчаваме и подкрепяме всяка отделна личност в нейния стремеж към творческо и професионално развитие,  стремежът на ВВМУ да заеме водещи позиции в една все по-конкурентна среда и амбициите на ръководството и академичния състав да развие потенциалните си възможности в съответствие с тенденциите в обществено-икономическото развитие.