Добре дошли!

Катедра „Мениджмънт и логистика“ на ВВМУ „Н. Вапцаров“ е иновативно, конкурентоспособно, престижно и социалноотговорно академично звено, което осъществява дейността си устойчиво, с високо качество и ефективност, отчитайки изискванията на потенциалните потребители и интересите на обществото. Екипът на катедрата постига най-високите международни стандарти за образователна и научноизследователска работа. Неговата разнообразна дейност включва: членство в международни организации; организация и участие в международни научни конференции, проекти; академична мобилност на студенти и преподаватели; участие в международни редакционни колегии.

Академичен състав

Специалности

Образователните програми на катедрата се характеризират със системна иновация, която осигурява стимулираща интелектуална среда за обучаемите и се основава на нашите силни страни в областта на научните изследвания и трансфера на знания.

Ние развиваме способността на студентите да мислят и да бъдат активни в своите професионални и граждански роли, да се отнасят критично към опита си и да бъдат самостоятелни. Нашите обучаеми се изграждат като предприемчиви, любознателни и етични граждани, активно ангажирани в собственото си обучение и в решаването на сложните икономически проблеми и глобалните предизвикателства пред обществото.

Учебните планове и програми са в съответствие с интересите на обучаемите и динамичните промени на средата. Те се характеризират с новаторство, интернационализация и практическа ориентация. Нашите студенти могат да се възползват най-пълноценно от партньорските ни връзки с бизнеса, публичния и неправителствения сектор. Обликът им е международен и те са готови да прилагат своите знания за подходите към глобалните проблеми в среда на различни култури и езици. Техните умения им помагат да се адаптират към променящата се работна среда в морската индустрия, страната и в целия свят, да откриват модели и възможности, да комбинират идеи и виждат цялата картира, да проявяват емпатия и стремеж към намиране на цел и смисъл в своята дейност.

 Бакалавърски програми

 Магистърски програми

 Докторски програми